فایل های دسته بندی اقتصاد و حسابداری - صفحه 1

کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی

شرح مختصر : فعالیتهای مالی یک مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندی متعادل واقع می شود . اندازه گیری دقیق نتایج عملکرد یک مؤسسه صرفاً در پایان عمر آن یعنی هنگامیکه مؤسسه منحل و کلیه دارائیهای آن به وجه نقد تبدیل و بدهیهای آن پرداخت شود امکانپذیر است . اما...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل