فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مالیاتی

گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مالیاتی- فایل ورد - 52 صفحه

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان مقاله : سیاست سرمایه در گردش

شرح مختصر : سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد....

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان مقاله : مالیات

شرح مختصر : در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل